Organisation

Skolan ägs och drivs av Friskola Fria Emilias ekonomiska förening. Medlemmar är föräldrar och pedagoger på skolan.

​Föreningen utser en styrelse som arbetar med frågor som berör arbetsgivaransvar, mål och visioner, policy, strategier för skolans arbete och tillsättande av rektorstjänsten.​

Skolans rektor leder den operativa och pedagogiska verksamheten. Uppdraget är delegerat av styrelsen till rektorn. Fritidshemmet är helt integrerad i skolans lokaler. Skolan har ett eget Elevhälsoteam som består av logoped, skolsköterska, specialpedagog samt en pedagog som har ett särskilt fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer. Till Elevhälsotemat hör även skolkurator, skolläkare och skolpsykolog som vi hyr in som extern tjänst.

Inom föreningen finns uppdrag att samordna gemensamma aktiviteter för hela eller delar av skolan, te x städning, utflykter och underhållsarbeten.

Samordningen sker av styrelsen i samverkan med skolan.

De ideella arbeten som utförs av både föräldrar och pedagoger är en viktig grund för skolans fortsatta utveckling. Arbetsinsatserna medger att vi kan fortsätta utvecklingen av skolans innehåll och verksamhet.