Om ledighet

Klicka här för blankett

Ledighetspolicy

Vad säger Skollagen om ledigheter?

En elev i grundskolan får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre än tio dagar.

7 kap 18§ skollagen

 

Vad gäller för ledighet längre än 10 dagar?

Om en elev önskar vara ledig från Fria Emilia i mer än tio skol­dagar under ett läsår ska det finnas synnerliga skäl för rektor att bevilja ledighet.

Synnerliga skäl är starkare än särskilda skäl.

Det kan vara något som är både brådskande och av mycket stor betydelse för eleven.

Semesterresa eller besök hos släktingar är inte synnerliga skäl för ledighet.

På Fria Emilia beviljas inte ledighet när det är nationella prov för eleven.