Styrelsens sammansättning

Aktuell styrelse, Fria Emilias ekonomiska förening

Emil Svanberg, Ordförande emilsvan@gmail.com 070 579 55 06

Veronica Svalenström, vice ordförande

Annica Johansson, ledamot

Catharina Ljungkrantz, ledamot

Malin Engelbrektsson, ledamot

Petra Asplund, ledamot

Carl Rozkalns, suppleant

Maria Lindström, suppleant

Johan Nord, suppleant

Valberedning:

Jessica Hendler

Jenny Lindblom-Sörensen