Styrelsens sammansättning

Aktuell styrelse, Fria Emilias ekonomiska förening

Emil Svanberg, Ordförande emilsvan@gmail.com 070 579 55 06

Catharina Ljungkrantz, vice ordförande

Annica Johansson, ledamot

Carl Rozkalns, ledamot

Malin Engelbrektsson, ledamot

Petra Asplund, ledamot

Veronica Svalenström, suppleant

Julia Engström, suppleant

Johan Nord, suppleant

Valberedning:

Jessica Hendler

Niklas Collin