Hälsoprofil

Vi vill att elever och personal ska få en förståelse för och kunskap om hur kost, motion, hälsa och välbefinnande hör ihop. Vi utgår från att kropp och själ är en helhet och vi vill utveckla både fysisk och psykisk hälsa.

Genom vårt sätt att förhålla oss till vårt styrdokument, Lgr22, vill vi försäkra oss om att eleverna alltid ska vara med i planeringen av kunskapsområden och lärprocesser. Vi hävdar att alla mår bra av att ha inflytande och påverkansmöjlighet.

Elevhälsoteamet på Fria Emilia arbetar tillsammans med pedagogerna för att skapa tillgängliga lärmiljöer för att eleverna ska lära, ges möjlighet att bli sitt  bästa jag och för en god hälsa. Elevhälsoteamet har ett salutogent förhållningssätt och strävar efter att främst  arbeta förebyggande och främjande med alla elevers hälsa.

Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Omsorg om den enskilda elevens hälsa, välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. Lgr22