Miljö

Vi reflekterar och utmanar oss ständigt i frågor som rör vår fysiska och psykosociala miljö.
Vår miljö ska ge eleverna förutsättningar att utveckla demokratiska värden (läs mer under rubriken Reggio Emilia inspiration) och läroplanens förmågor som finns beskrivna i skolans läroplan – Lgr22

För att möta de behov som ett utforskande lärande kräver ska eleverna använda estetiska uttrycksformer på ett radikalt sätt dvs. för att fördjupa tankar och utveckla idéer. ​

Därför har eleverna tillgång till ateljéer, mångfald av material och digital teknik. Medskapande pedagoger handleder och utmanar eleverna.

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper, de ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar/…/förmåga till eget skapande hör till det eleverna ska tillägna sig (Lgr22). ​